INFORMACJE W ZWIĄZKU Z RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MiliWo z siedzibą w Kędzierzynie - Koźlu, ul. Krasickiego 26

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z wytycznymi RODO w celu:

a) realizowania i wykonania zawartej z Państwem umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit.

c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy szczególne, w niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Państwa dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Państwem umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze.

W takim przypadku przekazujemy dane osobowe biurowi rachunkowemu oraz osobom upoważnionym przez nas, naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków w tym podwykonawcom.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w:

- będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Państwem umowy,
- będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych,
- będą przechowywane przez okres niezbędny do zapewnienia ochrony osób lub mienia należącego do Administratora bądź przez okres niezbędny do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń.

5. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora:
- dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących,
- ich sprostowania,
- usunięcia,
- ograniczenia przetwarzania,
- oraz przenoszenia danych.

6. Przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Państwa interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
7. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zawartej z Państwem umowy lub usługi.

W stosunku do Państwa mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.

REGULAMIN

Zlecając publikację ogłoszenia poprzez dodajemyogloszenia.pl wyrażają Państwo zgodne na publikacje Państwa danych osobowych zawarte w dziale DANE OGŁOSZENIA WIDOCZNE NA PORTALACH na portalach ogłoszeniowych ,forum, i innych stronach związanych z promocą Państwa usługi.
Jest to wymogiem realizacji zamówienie .
Firma MiliWo nie ponosimy odpowiedzialności za brak publikacji ogłoszeń zwykłych, jak i promowanych.
Publikacja zależy m.in od:
- unikalności ogłoszenia ( niektóre portale nie akceptują podobnych treści ogłoszeń)
- regulaminu danego portalu.